ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ

AYDINLATMA METNİ

Jura Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Kısaca “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olup gerçek kişi siz de İlgili Kişi olarak kabul edilip tanımlanmaktasınız. Kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve Veri Sorumlusu olarak KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkelere de riayet edilerek kişisel verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nın 10. maddesi hükmü gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak İlgili Kişi sizi bilgilendirmek isteriz.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik    : Ad Soyad, T.C. Kimlik No, İmza, Fotoğraf, Kimlik Seri No, Anne           Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Uyruğu 

İletişim    : Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İkametgah Adresi

Finans        : Ödeme Bilgileri, Borç Bilgisi, Iban Numarası

Müşteri İşlem    : Fatura Bilgisi, Sipariş Bilgisi, Sipariş Edilen Ürün Bilgisi

Diğer Bilgiler    : Plaka Bilgisi

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLERİ, AKTARILMASI VE TOPLANMASI

  1. KİMLİK

Kimlik Verilerinin İşleme Amaçları: Kimlik verileriniz Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi maksadıyla; cari hesabın tutulması, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; faturanın düzenlenmesi, sipariş formunun doldurulması, ürünün üretimi ve teslimi, plakanın alınması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; sözleşmenin akdedilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

Hukuki Sebebi: Kimlik verileriniz KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Verilerin Aktarılması: Kimlik verileriniz yurtiçinde “Hissedarlar” kişi grubuna cari hesap hakkında bilgilendirme amacıyla, “Hissedarlar, Tedarikçiler” kişi gruplarına sipariş bilgilerinin iletilmesi amacıyla, “Hissedarlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Noter)” kişi gruplarına sözleşmenin akdedilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, “Tedarikçiler, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri” kişi gruplarına ürünlerin üretiminin ve tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla, “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” kişi grubuna faturanın düzenlenmesi amacıyla aktarılabilecektir. 

Açık rızanıza istinaden yurtdışında “İş Ortakları (Shopify)” kişi grubuna siparişlerin alınması maksadıyla aktarılabilecektir.

Ayrıca KVKK’nın 28/2. maddesi uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Verilerin Toplanma Yöntemi: İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler ve şirketin kullanmış olduğu ortak sistemler üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Form, evrak, sözleşme ve sair tüm ilgili belgelerin fiziken imzalanması yahut doldurulması, kayıtların fiziksel ortama geçirilmesi ve belgelerin fiziken teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

  1. İLETİŞİM

İletişim Verilerinin İşleme Amaçları: İletişim verileriniz Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi maksadıyla; cari hesabın tutulması, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; faturanın düzenlenmesi, sipariş formunun doldurulması, ürünün üretimi ve teslimi, plakanın alınması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; sözleşmenin akdedilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

Hukuki Sebebi: İletişim verileriniz KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Verilerin Aktarılması: İletişim verileriniz yurtiçinde “Hissedarlar” kişi grubuna cari hesap hakkında bilgilendirme amacıyla, “Hissedarlar, Tedarikçiler” kişi gruplarına sipariş bilgilerinin iletilmesi amacıyla, “Hissedarlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Noter)” kişi gruplarına sözleşmenin akdedilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, “Tedarikçiler, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri” kişi gruplarına ürünlerin üretiminin ve tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla, “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” kişi grubuna faturanın düzenlenmesi amacıyla aktarılabilecektir. 

Açık rızanıza istinaden yurtdışında “İş Ortakları (Shopify)” kişi grubuna siparişlerin alınması maksadıyla aktarılabilecektir.

Ayrıca KVKK’nın 28/2. maddesi uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Verilerin Toplanma Yöntemi: İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler ve şirketin kullanmış olduğu ortak sistemler üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Form, evrak, sözleşme ve sair tüm ilgili belgelerin fiziken imzalanması yahut doldurulması, kayıtların fiziksel ortama geçirilmesi ve belgelerin fiziken teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

  1. FİNANS

Finans Verilerinin İşleme Amaçları: Finans verileriniz Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi maksadıyla; cari hesabın tutulması, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; faturanın düzenlenmesi, sipariş formunun doldurulması, ödemenin alınması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; sözleşmenin akdedilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

Hukuki Sebebi: Finans verileriniz KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Verilerin Aktarılması: Finans verileriniz yurtiçinde “Hissedarlar” kişi grubuna cari hesap hakkında bilgilendirme amacıyla, “Hissedarlar, Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Banka)” kişi gruplarına ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, “Hissedarlar” kişi gruplarına sözleşmenin akdedilmesi amacıyla, “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” kişi grubuna faturanın düzenlenmesi amacıyla aktarılabilecektir. 

Ayrıca KVKK’nın 28/2. maddesi uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Verilerin Toplanma Yöntemi: İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler ve şirketin kullanmış olduğu ortak sistemler üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Form, evrak, sözleşme ve sair tüm ilgili belgelerin fiziken imzalanması yahut doldurulması, kayıtların fiziksel ortama geçirilmesi ve belgelerin fiziken teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

  1. MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Verilerinin İşleme Amaçları: Müşteri İşlem verileriniz Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi maksadıyla; fatura bilgilerinin saklanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi maksadıyla; sipariş bilgilerinin saklanması, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi maksadıyla; ürünlerin teslim edilmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; sipariş formunun doldurulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

Hukuki Sebebi: Müşteri İşlem verileriniz KVKK’nın 5/2(a) maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2(e) maddesi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Verilerin Aktarılması: Müşteri İşlem verileriniz yurtiçinde “Hissedarlar, Tedarikçiler” kişi gruplarına sipariş bilgilerinin iletilmesi amacıyla, “Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri” kişi gruplarına ürünlerin tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla, “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” kişi grubuna fatura bilgilerinin iletilmesi amacıyla aktarılabilecektir. 

Açık rızanıza istinaden yurtdışında “İş Ortakları (Shopify)” kişi grubuna siparişlerin alınması maksadıyla aktarılabilecektir.

Ayrıca KVKK’nın 28/2. maddesi uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Verilerin Toplanma Yöntemi: İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler ve şirketin kullanmış olduğu ortak sistemler üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Form, evrak, sözleşme ve sair tüm ilgili belgelerin fiziken imzalanması yahut doldurulması, kayıtların fiziksel ortama geçirilmesi ve belgelerin fiziken teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

  1. DİĞER BİLGİLER (PLAKA BİLGİSİ)

Plaka Bilgisi Verisini İşleme Amaçları: Plaka Bilgisi veriniz Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi maksadıyla; aracın yasalara uygun olarak satışının gerçekleştirilmesi ve plakanın alınması amacıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

Hukuki Sebebi: Plaka Bilgisi veriniz KVKK’nın 5/2(c) maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Verilerin Aktarılması: Plaka Bilgisi veriniz yurtiçinde “Tedarikçiler” kişi grubuna aracın teslim edilmesi amacıyla, “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları” kişi grubuna aracın satışının gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılabilecektir. 

Ayrıca KVKK’nın 28/2. maddesi uyarınca talep edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü olmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Verilerin Toplanma Yöntemi: İlgili form, evrak, sözleşme ve sair diğer tüm belgelerin bilgisayar üzerinden doldurulması, ürün veya hizmet alan kişinin sağladığı sistemler ve şirketin kullanmış olduğu ortak sistemler üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Form, evrak, sözleşme ve sair tüm ilgili belgelerin fiziken imzalanması yahut doldurulması, kayıtların fiziksel ortama geçirilmesi ve belgelerin fiziken teslim edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.


  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İlgili Kişi olarak Veri Sorumlusu’na başvurarak;

KVKK’nın İlgili Kişi’nin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca “Sümer Mah. 2482/2 Sk. Skycity B Blok İş Merkezi No:4/1 İç Kapı No:55 Merkezefendi/Denizli-Türkiye” Veri Sorumlusu adresimize yazılı yahut Kurulun belirlediği diğer başvuru usullerine uygun olarak iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti Veri Sorumlusu talep edebilecektir.

Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeyi unutmayınız.

Konu hakkında detaylı bilgileri https://shop.jurastore.co/ adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızda bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin Veri Sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.


Adı Soyadı    :

Tarih        :

İmza        :